TÜRKMENISTAN ÝAPON KOMPANIÝALARY BILEN HYZMATDAŞLYGYNY IŞJEŇLEŞDIRÝÄR

2021-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda Türkmenistanyň DIM-niň binasynda «Kawasaki Heavy Industries, Ltd» ýapon kompaniýasynyň Prezidenti jenap T.Watanabe bilen göni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşyk geçirildi.

Duşuşyga Türkmenistanyň Daşary işler, Maliýe we ykdysadyýet ministrlikleriniň, «Türkmengaz» Döwlet konserniniň, şeýle-de Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar.

Söhbetdeşligiň barşynda taraplar şeýle-de ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň oňyn hyzmatdaşlygyny belläp geçdiler, şonuň ýaly-da özarabähbitli gatnaşyklary has hem işjeňleşdirmegiň täze ileri tutulýan ugurlary kesgitlediler. Türkmenistan ýapon tarapynyň gatnaşmagynda giň göwrümli taslamalary durmuşa geçirýär we geljekde hem bu oňyn hyzmatdaşlygy dowam etmäge meýillidir.   

Mälim bolşy ýaly, tebigy gazdan ekologiki taýdan arassa sintetiki benzin öndürýän senagat toplumy ýurdumyzyň Ahal welaýatynda 2019-njy ýylyň 28-nji iýunynda işe girizildi.

Türkmen wekiliýetiniň wekilleri ýapon tarapynyň tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň gurluşygyna, şeýle hem onuň bökdençsiz işiniň guramaçylygyna işjeň gatnaşandygyna ýokary baha berdiler.

Ýapon tarapy ýokarda agzalan senagat maksatly desganyň gurluşygyna gatnaşmaga bildiren ynamy üçin Türkmenistanyň Hökümetine minnetdarlygyny beýan etdi.

Mundan başga-da, duşuşykda dünýäniň öňdebaryjy maliýe institutlary, şol sanda Ýapon halkara hyzmatdaşlyk banky (JBIC) bilen özara hereketleriň işjeňleşdirmek arkaly bilelikdäki maýa goýum meselelerine hem seredilip geçildi. 

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi (mfa.gov.tm)