TÜRKMENISTANYŇ WE AWSTRIÝANYŇ DAŞARY SYÝASAT EDARALARYNYŇ ÝOLBAŞÇYLARYNYŇ DUŞUŞYGY BARADA

img
img
img
img

2023-nji ýylyň 23-nji oktýabrda Merkezi Aziýa-ÝB ministrler duşuşygynyň çäginde, Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Awstriýa Respublikasynyň Ýewropa we halkara işler boýunça federal ministri Aleksander Şallenberg bilen iş duşuşygy geçirildi.

Gepleşikleriň dowamynda taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyny we ösüşiniň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. BMG-de hyzmatdaşlygyň we Baş Assambleýanyň kararnamalaryny goldamagyň ähmiýetini belläp, iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň netijeli häsiýetine ünsi çekdiler. Şu nukdaýnazardan R.Meredow Awstriýanyň Türkmenistanyň bitaraplyk derejesi babatynda berýän goldawyna minnetdarlyk bildirdi.

BMG-niň soňky 16 ýylda Türkmenistan tarapyndan başy başlanan kararnamalaryna esasy üns berildi. Bu kararnamalar durnukly ulag, energetika, ekologiýa, ählumumy we sebit howpsuzlygy meselelerine gönükdirilendir. A.Şallenberg Türkmenistanyň işjeň diplomatik syýasatyny we parahatçylyk söýüjilikli başlangyçlaryny ykrar etdi.

ÝHHG we onuň çäginde Merkezi Aziýanyň orny ýene bir möhüm tema boldy, bu ugurda Türkmenistan işjeň hyzmatdaşlyga we bu guramanyň işine goldaw bermäge taýýardygyny tassyklady.

Gepleşikleriň dowamynda syýasy derejede ministr Meredow BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisinde öňe sürlen Türkmenistanyň esasy başlangyçlaryny, Ählumumy Howpsuzlyk Strategiýasyny we ýörelgelerini açyp görkezdi.

Ykdysady nukdaýnazardan seredeniňde, 2023-nji ýylyň dekabrynda Awstriýanyň işewür wekiliýetiniň Türkmenistana meýilleşdirilýän sapary möhüm tema boldy.

Sebit howpsuzlygyny ara alyp maslahatlaşmagyň çäginde esasy üns Türkmenistan bilen Owganystanyň arasyndaky hyzmatdaşlyga gönükdirildi. Ministrler ynsanperwer we ykdysady taslamalar barada pikir alyşdylar hem-de Owganystanyň durnuklaşmagyna we gülläp ösmegine umumy gyzyklanma bildirdiler.